Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

Navštívil nás ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš

V pondělí proběhla na půdě TUL odborná diskuse o aktuálních výzvách regionálního rozvoje za přítomnosti ministra Ivana Bartoše. 

| Aktuality

Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu roku 2024

Státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu se uskuteční ve čtvrtek 18. 1. 2024. Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce (pokud je práce obhajována na KGE). Výsledky zkoušek budou oznámeny vždy na konci zkušebního bloku.

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků. Prezentaci si ideálně přineste na flash disku s sebou.

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici vytištěné státnicové okruhy, atlasy světa a ČR a magisterským studentům též RVP ZV.

Podrobný harmonogram SZZ je již sestaven (zde), nicméně se může kvůli odhlašování studentů obměňovat, což bude patrné zde, proto tento příspěvek pravidelně sledujte.

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

| Aktuality

Doc. Martin Fárek obdžel ocenění děkana

Doc. Fárek obdržel na fakultním shromáždění akademické obce dne 29. 11. 2023 ocenění děkana za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, a to za monografii India in the Eyes of Europeans. Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies, která vyšla v distribuci Chicago University Press. Kolegovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci katedry. Více informací o shromáždění a oceněních naleznete zde: https://www.fp.tul.cz/aktuality/slavnostni-shromazdeni-akademicke-obce-fp-tul 

| Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací na KGE v akademickém roce 2023/2024

Studenti, mějte na paměti, že vyučující nemají potíž s tím, když přijdete s vizí vlastního tématu, naopak to ocení. 

RNDr. Tomáš Bendl

 • Rozvoj geografického myšlení ve výuce zeměpisu – příklady dobré praxe, návrh, realizace a reflexe tematického celku; preferováno zaměření na problematiku globálních, regionálních a lokálních problémů
 • Možnosti využití vybraného zdroje/materiálu ve výuce zeměpisu – po domluvě lze zvolit relevantní aplikaci, materiál, či platformu jako např. Gapminder, Google Earth, atlas.mapy.cz, ČT EDU atp.; preferováno zarámování do konceptu geografického myšlení, či powerful knowledge.
 • Alternativy powerpointové prezentace v hodinách zeměpisu – příklady dobré praxe
 • Environmentální výchova – výzkum ukotvení environmentální výchovy v geografickém vzdělávání
 • Identifikace problémů, kterým čelí začínající učitelé zeměpisu – zaměření se na přechod začínajících učitelů do praxe a identifikaci problémů, se kterými se potýkají; jako výzkumný vzorek jsou preferování absolventi FP TUL

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.  

 • Problematika hranic, hraničních sporů a přeshraniční (ne)spolupráce - možno pojmout z hlediska politiky, ekonomiky či kultury; preferováno zaměření na česko-polskou nebo česko-německou státní hranici
 • Religiózní geografie - výzkum prostorové manifestace náboženství, možno zkoumat religiozitu obyvatel, sakrální památky, poutní místa a jejich proměny; preferováno zaměření na severní Čechy
 • Geografie cestovního ruchu - možno zkoumat i okrajové formy cestovního ruchu jako agroturistika, náboženský turismus či temný turismus; preferováno zaměření na severní Čechy
 • Výzkum spojení prostoru a sociálních sítí

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. 

 • Geopolitická situace Indie a okolních států
 • Vztahy EU s vybranou asijskou zemí
 • Náboženské skupiny asijského původu v ČR
 • Vývoj vybrané asijské komunity - srovnání situace ČR se situací v Polsku/Rakousku/na Slovensku.

RNDr. Jan Kocum, Ph.D. 

 • Využití přirozených stabilních izotopů v hydrologii experimentálního povodí
 • Věrohodnost hydro-klimatických dat v rozvojových zemích světa
 • Zasněžování lyžařských středisek a jeho vliv na bilanci vody v krajině (případová studie Ještěd)
 • Environmentálně podmíněné migrace ve světě
 • Aplikace umělé inteligence v hydrologii
 • Interakce povrchové a podzemní vody v krajině
 • Význam požárních nádrží v trvalé udržitelnosti krajiny
 • Dlouhodobě udržitelný management malých vodních nádrží na území Česka
 • Studie obnovy či výstavby malých vodních nádrží v zájmové lokalitě v rámci zvýšení retence
  vody v krajině
 • Dynamika deglaciace v Peruánských Andách v souvislosti se změnou klimatu
 • Disturbance lesních porostů a jejich vliv na hydrologickou odezvu povodí
 • Tandemová výuka zeměpisu na ZŠ/SŠ
 • Transfer tématu „Environmentální a socioekonomické problémy s vodou ve světě“ do učiva
  1. stupně základní školy

RNDr. Dominik Rubáš

 • Náměty na terénní výuku v místní krajině
 • Geografická terénní výuka se zaměřením na afektivní výchovně-vzdělávací cíle
 • Využití koncepce místně zakotveného učení v geografickém vzdělávání 
 • Mezipředmětovost v rámci geografické terénní výuky
 • Výzkum implementace terénní výuky v geografickém vzdělávání v Libereckém kraji (v jiném území...)

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

BP:
(Jakýkoliv fenomén z oblasti fyzické geografie, např. geologie-starý lom, geomorfologie-kopce, kamenné moře apod., biogeografie-významné stromy, specifické biotopy apod.) v zájmové oblasti a jeho charakteristika, vývoj, predikce budoucnosti apod. Tj. název by mohl znít: Památné stromy Frýdlantska, druhové složení, vývoj a možnosti ochrany, případně využití ve výuce
DP:
Fyzicko-geografické zajímavosti oblasti a jejich potenciál výuce zeměpisu na ZŠ

| Aktuality

Státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu - rok 2023

Státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu se uskuteční ve čtvrtek 31. 8. a pátek 1. 9. 2023. Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce (pokud je práce obhajována na KGE). Výsledky zkoušek budou oznámeny vždy na konci zkušebního bloku.

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků. Prezentaci si ideálně přineste na flash disku s sebou.

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici vytištěné státnicové okruhy, atlasy světa a ČR a magisterským studentům též RVP ZV.

Podrobný harmonogram SZZ je již sestaven (zde), nicméně se může kvůli odhlašování studentů obměňovat, což bude patrné zde, proto tento příspěvek pravidelně sledujte.

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..