Studijní programy

 • Aplikovaná geografie

  Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia tří let. Hlavním cílem bakalářského studia Aplikované geografie je poskytnout ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat včetně GIS-metod kartografické prezentace dat a tím připravit absolventy pro konkrétní praktickou činnost se zaměřením na problematiku přeshraniční spolupráce v řízení krajiny a řešení jejich problémů z geografického hlediska např. hygieny, dopravy, mapování na lokální úrovni či problémů migrace. Díky těmto teoretickým základům lze studenty naučit komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry jako komplexu přírodní a sociální složky a schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí. Program je zaměřen na výuku nejmodernějších metod geografického výzkumu a geoinformačních technologií. Studenti se naučí připravovat samostatně geografická řešení každodenních problémů ve veřejné správě a samosprávě, v nevládních organizacích i soukromých firmách. V neposlední řadě je cílem připravit studenty tohoto studijního oboru pro navazující magisterský stupeň studia geografie na různých univerzitách. Ambicí katedry je v nejbližších letech získat akreditaci pro magisterský stupeň programu Aplikovaná geografie.

  Absolvent má komplexní geografické vzdělání o procesech a interakcích probíhajících na Zemi a propojení přírodní a člověkem vytvořené sféry. Má praktické zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy, s přípravou a řešením fyzickogeografických a přeshraničních projektů. Absolvent má možnost rozvíjet dvě hlavní profilace: fyzickou geografii s důrazem na biogeografii, sociální a ekonomické geografie a regionální a politická geografie s důrazem na regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci. Uvedené charakteristiky se v profilu vzájemně doplňují. Absolventi prokazují odpovídající znalosti v oblastech historie a vlastností Země, a to zejména procesů, které v ní a v krajinné sféře probíhají, se zaměřením na porozumění úlohy studia jednotlivých složek krajinné sféry pro společnost (obec, region, svět) především na česko-německém a česko-polském příhraničí. Absolventi ovládají techniky sběru dat zahrnující metody bez použití i s použitím počítačových technologií i nové techniky sběru geografických dat v terénu s podporou GIS a tvorby map s podporou GIS jako integrální součástí většiny řešených úkolů.

  Absolvent v praxi nalezne uplatnění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informačních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární sféru (podniky, management) a sféru terciární (služby a cestovní ruch).

   

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový program)

  Bakalářský studijní program, který je možné studovat v prezenční i kombinované formě v kombinaci geografie s dalším předmětem. Standardní doba studia jsou tři roky. Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si postupně osvojuje jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat, a to jak v ústní, tak psané formě, zároveň má být schopen tyto znalosti pojímat v širších souvislostech a efektivně je předávat; semináře jsou proto zaměřeny nejen prakticky, ale také teoreticky: Student prohlubuje své znalosti v rovině lingvistické, společensko-kulturní a lingvodidaktické. Jako absolvent dosahuje v receptivních řečových dovednostech komunikativní jazykové kompetence na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech prahové úrovně C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ

  Navazující magisterský studijní program, který je možné studovat v prezenční i kombinované formě s dalším předmětem. Standardní doba studia činí dva roky. Cílem studijního programu se specializacemi je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy v kombinaci dvou vědních oborů, přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadavků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního oboru, druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce. V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak, aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, hlubšího vhledu do problematiky vzdělávání a vyučování, rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je založeno na obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Průběžná praxe v kombinaci s obsahy oborových didaktik akcentuje reflektivní pojetí. Souvislá praxe má syntetizující povahu a funkci primární adaptace na práci ve školském terénu. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů a oborových didaktik, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje v rámci povinných předmětů i v bloku povinně volitelných předmětů. V rámci oboru zeměpis jde o prohloubení teoretického poznání skrze odborné předměty zahrnující fyzickou, humánní, regionální geografii a také kartografii a geoinformatiku. Klíčové je zařazení geografických předmětů se zaměřením na geografické vzdělávání (oborovou didaktiku). Důraz je kladený na geografické znalosti, dovednosti, a na hodnoty a postoje v zeměpisném vzdělávání.

  Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

  Absolvent získá odborné didaktické vzdělání nezbytné pro profesi učitele zeměpisu (geografie) na 2. stupni ZŠ. Důraz je v rámci NMgr. studia kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. V zeměpisu (geografii) jde především o oborovou didaktiku zeměpisu (geografické vzdělávání), které se realizuje ve specializovaných předmětech: Vedení geografické výuky, Geografické kurikulum, Geografická cvičení a projekty. Absolvent oboru zeměpis (geografie) je připraven v celé jeho šíři (geoinformatika, kartografie, fyzická, humánní a regionální geografie, aplikace zeměpisu (geografie) v geografickém vzdělávání). Dovede připravit, realizovat a hodnotit geografické vzdělávání v plné věkové šíři žáků na 2. stupni, s využitím psychologických a pedagogických znalostí a geografických konceptů a postupů. Absolvent oboru zeměpis (geografie) učí žáky ve třech kvalitativních úrovních (minimální, optimální, excelentní). Základem výuky není jenom pamětní, encyklopedická výuka, ale především geografické myšlením, které je založené na kritickém a tvůrčím myšlení, nahlížení na geografické problémy z více úhlů pohledu a respektování názorů druhých. Důležitou součástí znalostí a dovedností absolventa je i chování v krizových situacích.

  Absolvent programu by měl být primárně učitelem zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Mimoto jeho uplatnění může být v dalších zaměstnáních, souvisejících se vzděláváním, případně na řadě odborných geografických pozic ve veřejném i soukromém sektoru.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
katedra geografie,
Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 2. patro,
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V - Kristiánov

Sekretariát katedry:
Lenka Němcová, +420 48 535 4113, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pondělí: 8:00 - 10:30, 12:30 - 14:30
Středa: 8:00 - 10:30, 12:30 - 14:30
Čtvrtek: 12:30 - 14:30