Skip to main content

Bakalářské a diplomové práce

Na katedře je možné zpracovávat pod vedeních našich vyučujících bakalářské a diplomové práce zaměřené na fyzickou, humánní či regionální geografii, kartografii či geografické vzdělávání a řešící praktické nebo teoretické otázky. Témata, která vyučující preferují, naleznete na Portálu TUL, případně je odvodíte podle archívu témat závěrečných prací dostupných tamtéž. Je žádoucí se s vyučujícím předem spojit, téma Vaší budoucí závěrečné práce doladit k oboustranné spokojenosti a poté si téma zavést do Portálu TUL. Doporučujeme zavést téma závěrečné práce do systému minimálně dva semestry před její plánovanou obhajobou. Níže naleznete návrhy témat jednotlivých vyučujících z katedry geografie.
 
RNDr. Artur Boháč, Ph.D.
 • Prostorové aspekty náboženství v Libereckém kraji, případně jinde v Česku
 • Rozdělená a podvojná města v Euroregionu Nisa, případně jinde v Česku
 • Temný, náboženský či jiný cestovní ruch v Libereckém kraji, případně jinde v Česku
 • Menšiny a jejich prostorové souvislosti v Libereckém kraji, případně jinde v Česku
 • Vybrané geografické záležitosti na Blízkém východě
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Kapacita vedení závěrečných prací pro školní rok 2020/2021 již vyčerpána.
 
doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
 • Problematika udržitelného turismu v Himálajích (Bc.)
 • Vybrané problémy geografie státu Karnátaka (Bc.)
 • Různé přístupy v geografii náboženství (Bc.)
 • Geopolitické vztahy EU a Indie (Mgr.)
 • Postkoloniální studia v geografii kultur a náboženství (Mgr.)
RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.
Preferuje diplomové práce.
 • K hodnotám a postojům v českém geografickém vzdělávání
 • Koncept místa/"place" v českém zeměpisu (odlišit od místního regionu)
 • Využití mentálních map v českém zeměpisu (odlišit od "myšlenkových/kognitivních map")
 • Nové vzdělávací téma v českém zeměpisu a jeho didaktické zpracování (téma dosud nezařazené v RVP ZV, a studentem/studentkou navržené)
 • Zařazování vzdělávacích témat do českého zeměpisu, kde se využívá různých perspektiv (úhlů pohledu) a jak s nimi pracovat ve výuce (použít příklad 2 až 3 témat)
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D.
 • Odtokový režim v klimatických oblastech Latinské Ameriky
 • Hodnoceni hydrologického sucha v Libereckém kraji
 • Odraz Toskánské kulturní krajiny v krajině ČR
 • Historický vývoj a současný stav fyzickogeografické regionalizace v ČR
 • Projevy čtvrtohorního kontinentálního zalednění v Libereckém kraji
doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.
 • Vztah geologie a geomorfologie na vybraném území
 • Vliv geologie na další fyzicko-geografické sféry ve vybraném území
 • Fyzickogeografická charakteristika vybraného území
 • Využití fyzickogeografických pozorování ve výuce na ZŠ
 • Biogeografie vybraného území
Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (KAP)
 • Otevřená geodata na Krajském úřadu Libereckého kraje: návrh a realizace portálu Open data (spolupráce s ARR) (Bc.)
 • Nerovnosti ve zdraví (Bc.)
 • Využití mobilního telefonu ve zeměpisu k podpoře geografického myšlení a rozvoji digitálních kompetencí žáků (Mgr.)
Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. (KAP)
 • Datový model místních názvů (toponym) Liberce a návrh jeho kartografické vizualizace (Bc.)
 • Kartografická vizualizace epidemiologických dat na příkladu otevřených dat MZČR (Bc.)
 • Otevřená geodata na magistrátu Liberec: návrh a realizace portálu Open data (spolupráce s MML) (Bc.)