Skip to main content

Přijímací řízení

Katedra geografie FP TUL nabízí možnost studia v několika různých studijních programech. Pokud vás láká učitelská profese lze se přihlásit do bakalářského studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (3 roky). Uchazeči konají písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva. Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně.

Následně lze pokračovat v Navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace zeměpis (2 roky). Uchazeči konají písemný test z obou oborů zvolené specializace a pedagogiky a psychologie. Další podmínky pro přijetí naleznete v Přijímacím řízení pro rok 2021/2022.

Pro lepší představu si lze vyzkoušet ukázkové testy pro jednotlivé studijní programy.

V případě zájmu o odborné zaměření využití geografie v praxi lze zvolit „neučitelský“ bakalářský studijní program Aplikovaná geografie (3 roky). Přijímací zkouška se nekoná. Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. Za průměrný prospěch na SŠ do 1,50 včetně je uchazeč po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání přijat automaticky.

Současně KGE nabízí i možnost studia Rozšiřujícího studia zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a Rozšiřujícícho studia zeměpisu pro SŠ v rámci kurzů DVPP (studium je určeno převážně pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů).

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program).

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky a to nejpozději do 30. 4. 2021. Všechny důležité informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2021/2022 naleznete přehledně webu FP TUL v sekci Uchazeč.