Skip to main content

Témata bakalářských a diplomových prací na KGE v akademickém roce 2023/2024

| Aktuality

Studenti, mějte na paměti, že vyučující nemají potíž s tím, když přijdete s vizí vlastního tématu, naopak to ocení. 

RNDr. Tomáš Bendl

 • Rozvoj geografického myšlení ve výuce zeměpisu – příklady dobré praxe, návrh, realizace a reflexe tematického celku; preferováno zaměření na problematiku globálních, regionálních a lokálních problémů
 • Možnosti využití vybraného zdroje/materiálu ve výuce zeměpisu – po domluvě lze zvolit relevantní aplikaci, materiál, či platformu jako např. Gapminder, Google Earth, atlas.mapy.cz, ČT EDU atp.; preferováno zarámování do konceptu geografického myšlení, či powerful knowledge.
 • Alternativy powerpointové prezentace v hodinách zeměpisu – příklady dobré praxe
 • Environmentální výchova – výzkum ukotvení environmentální výchovy v geografickém vzdělávání
 • Identifikace problémů, kterým čelí začínající učitelé zeměpisu – zaměření se na přechod začínajících učitelů do praxe a identifikaci problémů, se kterými se potýkají; jako výzkumný vzorek jsou preferování absolventi FP TUL

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.  

 • Problematika hranic, hraničních sporů a přeshraniční (ne)spolupráce - možno pojmout z hlediska politiky, ekonomiky či kultury; preferováno zaměření na česko-polskou nebo česko-německou státní hranici
 • Religiózní geografie - výzkum prostorové manifestace náboženství, možno zkoumat religiozitu obyvatel, sakrální památky, poutní místa a jejich proměny; preferováno zaměření na severní Čechy
 • Geografie cestovního ruchu - možno zkoumat i okrajové formy cestovního ruchu jako agroturistika, náboženský turismus či temný turismus; preferováno zaměření na severní Čechy
 • Výzkum spojení prostoru a sociálních sítí

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. 

 • Geopolitická situace Indie a okolních států
 • Vztahy EU s vybranou asijskou zemí
 • Náboženské skupiny asijského původu v ČR
 • Vývoj vybrané asijské komunity - srovnání situace ČR se situací v Polsku/Rakousku/na Slovensku.

RNDr. Jan Kocum, Ph.D. 

 • Využití přirozených stabilních izotopů v hydrologii experimentálního povodí
 • Věrohodnost hydro-klimatických dat v rozvojových zemích světa
 • Zasněžování lyžařských středisek a jeho vliv na bilanci vody v krajině (případová studie Ještěd)
 • Environmentálně podmíněné migrace ve světě
 • Aplikace umělé inteligence v hydrologii
 • Interakce povrchové a podzemní vody v krajině
 • Význam požárních nádrží v trvalé udržitelnosti krajiny
 • Dlouhodobě udržitelný management malých vodních nádrží na území Česka
 • Studie obnovy či výstavby malých vodních nádrží v zájmové lokalitě v rámci zvýšení retence
  vody v krajině
 • Dynamika deglaciace v Peruánských Andách v souvislosti se změnou klimatu
 • Disturbance lesních porostů a jejich vliv na hydrologickou odezvu povodí
 • Tandemová výuka zeměpisu na ZŠ/SŠ
 • Transfer tématu „Environmentální a socioekonomické problémy s vodou ve světě“ do učiva
  1. stupně základní školy

RNDr. Dominik Rubáš

 • Náměty na terénní výuku v místní krajině
 • Geografická terénní výuka se zaměřením na afektivní výchovně-vzdělávací cíle
 • Využití koncepce místně zakotveného učení v geografickém vzdělávání 
 • Mezipředmětovost v rámci geografické terénní výuky
 • Výzkum implementace terénní výuky v geografickém vzdělávání v Libereckém kraji (v jiném území...)

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

BP:
(Jakýkoliv fenomén z oblasti fyzické geografie, např. geologie-starý lom, geomorfologie-kopce, kamenné moře apod., biogeografie-významné stromy, specifické biotopy apod.) v zájmové oblasti a jeho charakteristika, vývoj, predikce budoucnosti apod. Tj. název by mohl znít: Památné stromy Frýdlantska, druhové složení, vývoj a možnosti ochrany, případně využití ve výuce
DP:
Fyzicko-geografické zajímavosti oblasti a jejich potenciál výuce zeměpisu na ZŠ